Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản Sử dụng bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng và truy cập vào các phần nhất định của trang Web này và mọi phụ lục được sửa đổi phù hợp vào từng thời điểm.

Bằng cách tạo tài khoản, đăng ký dịch vụ trên hoặc bằng cách khác bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và đây là một hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa bạn (như được định nghĩa ở đây) và Diamond Star (như được định nghĩa ở đây).

Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ ngày bạn chấp nhận sử dụng trang Web này.

GIỚI THIỆU TRANG WEB

Trang Web này là một trang thông tin tổng hợp của Diamond Star để giới thiệu Dịch vụ của chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, ý kiến khách hàng của chúng tôi hoặc thông tin khác phù hợp với quy định Pháp luật.

ĐỊNH NGHĨA

1. “Diamond Star”, hay “chúng tôi” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313654917, having its registered address located at 9th Floor, 51D Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam;

2. “Pháp luật” có nghĩa là bất kỳ các luật và quy định của pháp luật Việt Nam.

3. “Dịch vụ” có nghĩa là các ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ vào từng thời điểm được cung cấp bởi Diamond Star kết nối người dùng tiềm năng với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp các giải pháp tiếp thị, dịch vụ tư vấn được Pháp luật cho phép;

4. “Chính sách Quyền riêng tư” có nghĩa là Chính sách của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc truyền đi bất cứ nơi nào sử dụng trang Web hoặc Dịch vụ hoặc ứng dụng của chúng tôi;

5. “Bạn” hoặc “người dùng” là dẫn chiếu đến cá nhân, công ty hoặc tổ chức đã truy cập hoặc đang sử dụng trang Web và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

6. “ID truy cập người dùng” nghĩa là một tài khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được cấp cho người dùng sau khi hoàn tất đăng ký; và

7. “Trang Web” có nghĩa là https://rainbowfinancegroup.com được sở hữu và hoạt động vận hành bởi Diamond Star và/ hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

ID TRUY CẬP NGƯỜI DÙNG

8. Bạn phải cung cấp thông tin hợp lệ và chính xác khi đăng ký. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp ID truy cập người dùng để theo dõi trạng thái đăng ký của bạn trên trang Web này. Bạn phải duy trì bảo mật ID truy cập người dùng của mình mọi lúc và đảm bảo rằng ID truy cập người dùng của bạn không được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người nào. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hành động xảy ra trên hoặc chống lại tài khoản của bạn trong trường hợp bạn không duy trì tính bảo mật và bảo mật của thông tin nói trên.

9. Bởi vì bạn có trách nhiệm bảo mật ID người dùng của mình trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Diamond Star sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch trái phép nào do việc sử dụng sai hoặc sử dụng trái phép ID truy cập người dùng. Bạn phải thông báo cho Diamond Star ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng sai hoặc sử dụng trái phép ID truy cập người dùng của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của ID và mật khẩu truy cập người dùng của bạn và cho mọi quyền truy cập được thực hiện theo ID và mật khẩu truy cập người dùng của bạn.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG WEBSITE

10. Tuân thủ quy định Pháp luật: Việc bạn sử dụng nội dung trang Web không được vi phạm bất kỳ quy định Pháp luật hiện hành, bao gồm luật bản quyền hoặc luật nhãn hiệu như được nêu tại mục 14 trong tài liệu này. Mặt khác, trang Web này và nội dung của nó không được phép sử dụng bất hợp pháp hoặc cho bất kỳ mục đích nào bị cấm hoặc sử dụng để vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người hoặc tổ chức khác. Việc vi phạm Pháp luật áp dụng, Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi xâm phạm đó trước quy định Pháp luật và bất kỳ bên thứ ba nào và đảm bảo rằng chúng tôi không bị xâm phạm hoặc khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào của bạn.

11. Hạn chế sử dụng nội dung trang Web: Trừ khi được Diamond Star ủy quyền bằng văn bản, không tài liệu nào từ trang Web này có thể được tái sản xuất, tải lên, đăng, truyền, siêu liên kết hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào. Bạn chỉ có thể tải xuống các tài liệu được hiển thị trên trang web này để sử dụng miễn là bạn không xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác có trong tài liệu. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền, tái sử dụng, đăng lại, liên kết, lưu trữ hoặc sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép bằng văn bản của Diamond Star.

BẢO MẬT WEBSITE

12. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động thường xuyên của trang Web này hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang Web này hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc sử dụng trang Web này của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau:

a. Vi phạm hoặc cố xâm phạm quyền riêng tư của trang Web này;

b. Tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang Web bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo qui định của Pháp luật hiện hành;

c. Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

d. Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Diamond Star cho phép bằng văn bản;

e. Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang Web, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang Web; và/hoặc

f. Thay đổi thông tin tiêu đề của gói TCP/IP hoặc bất cứ phần thông tin nào của header trong bất cứ email hay nhóm email gửi đi.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

13. Trang Web hoạt động 24 giờ x 7 ngày. Tuy nhiên, Diamond Star bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết mà không phải thông báo trước. Diamond Star sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Diamond Star không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

14. Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang Web này là tài sản của Diamond Star và các đối tác khác (nếu có). Không có điều gì trên trang Web này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang Web này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản cùa Diamond Star hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang Web này. Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên trang Web này hoặc bất cứ nôi dung nào khác có trên trang web này, trừ khi được cho phép trong tài liệu này. Các hình ảnh đặt trên trang Web này là tài sản của Diamond Star hoặc được Diamond Star cho phép sử dụng. Việc sử dụng những hình ảnh này của bạn, kể cả trực tiếp hoặc bằng ủy quyền thì được phép trừ khi có sự thẩm quyền đặc biệt. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.

15. Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân mà Diamond Star có thể thu thập, lưu giữ, chia sẻ, tiết lộ hoặc truyền tải. Bạn được hiểu về Chính sách Bảo mật của chúng tôi ở đây

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

16. Trang web này được liên kết với các trang web khác được thỏa thuận giữa Diamond Star và các bên nhưng không được Diamond Star duy trì hoặc kiểm soát. Diamond Star không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ. Bạn có thể truy cập bất kỳ và tất cả các trang Web được liên kết hoàn toàn theo ý của bạn, nhưng Diamond Star sẽ được xem là không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ tương tác đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

17. Trong phạm vi tối đa được Pháp luật cho phép, thông tin trên trang Web này được cung cấp toàn bộ và không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngầm định.

18. Mặc dù Diamond Star thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại trang web, Diamond Star không cam kết rằng trang web này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, mã trojan hoặc các mã độc hại khác. Diamond Star không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc lướt trang Web này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ trang Web này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.

Diamond Star có quyền tắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc tắt máy đó. Diamond Star sẽ cố gắng hết sức để lập kế hoạch và thông báo về sự không có sẵn của hệ thống bằng cách đăng một thông báo sẽ được hiển thị trên trang Web.

19. Diamond Star cũng từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, cho::

a. bất kỳ mất hoặc không có khả năng truy xuất bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào gây ra và bao gồm cả việc không chuyển phát, sử dụng sai, giao nhận sai do bất kỳ sự gián đoạn, đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ của trang Web này;

b. bất kỳ sự không chính xác trong thông tin hoặc tài nguyên có sẵn, nhận hoặc truyền qua trang Web;

c. bất cứ trục trặc, lỗi hoặc sai sót của trang Web;

d. bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của Diamond Star tại trang Web theo các Điều Khoản Sử dụng do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Diamond Star; và

e. bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Diamond Star.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

20. Ngoại trừ trường hợp bị cấm theo quy định của Pháp luật, bạn hiểu và đồng ý rằng Diamond Star sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho::

a. Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang Web hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên trang Web này;

b. Bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc kết nối thất bại, bị lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc đường truyền chậm; và

c. Bất kỳ vi-rút hoặc mã, macro, chương trình độc hại, đồi trụy có thể làm hỏng thiết bị máy tính, chương trình hoặc tài sản khác của bạn.

BỒI THƯỜNG

21. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Diamond Star, giữ cho Diamond Star khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Diamond Star khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc dịch vụ tại trang web này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

22. Chấm dứt

Diamond Star bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Diamond Star, chấm dứt dịch vụ trên trang web này vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lý do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web này của bạn mà không cần báo trước và không cần lý do. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được Diamond Star thông báo về việc chấm dứt này (nếu có). Diamond Star không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh do hoặc từ việc chấm dứt dịch vụ của trang web này.

23. Thay đổi

Diamond Star bảo lưu quyền thay đổi và thay thế nội dung các Điều Khoản Sử dụng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với các Điều Khoản và Điều Kiện, nếu có. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các thay đổi.

24. Luật Áp Dụng Và Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

a. Tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích bởi Luật pháp Việt Nam;

b. Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Diamond Star phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này (“Tranh Chấp”), mỗi Bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề trên tinh thần thiện chí với mục đích giải quyết Tranh Chấp thông qua biện pháp hòa giải; và

c. Nếu Tranh Chấp không được giải quyết theo biện pháp hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh Tranh Chấp, Tranh Chấp sẽ được xử giải quyết bằng biện pháp trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (“VCCI”) theo Quy chế trọng tài của VIAC. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Hội đồng trọng tài bao gồm ba (03) trọng tài viên được chỉ định theo các quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài là tại thành phố Hồ Chí Minh.