Chính sách riêng tư

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm trang web Rainbow Financial Services Limited!

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Diamond Star, (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “Chúng tôi” như được sử dụng trong Chính sách Quyền Riêng tư này), chúng tôi mong muốn làm cho Bạn và tất cả người dùng truy cập trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “Người dùng Internet” hoặc “Bạn” theo Chính sách Quyền Riêng tư này) cảm thấy thoải mái và có trải nghiệm tốt khi truy cập https://rainbowfinancegroup.com (“Trang web”).

Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin cá nhân ("Dữ liệu cá nhân") bất cứ khi nào Bạn sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tạo ra Chính sách Quyền Riêng tư này cho các hoạt động liên quan đến Dữ liệu cá nhân được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam ("Pháp luật") áp dụng đối với người dùng Internet.

Chính sách Quyền Riêng tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 và sẽ chi tiết như dưới đây.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập tất cả thông tin mà Bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi bất cứ khi nào Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email, số điện thoại của Bạn và các thông tin liên hệ khác: bất kỳ phản hồi trên trang web của chúng tôi; và thông tin doanh nghiệp, chẳng hạn như tên công ty, hồ sơ, chức danh của Bạn và ngành nghề kinh doanh.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc Bạn sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi và về thiết bị Bạn sử dụng để truy cập, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trang Bạn yêu cầu và truy cập: bài viết Bạn gửi; thông tin về việc sử dụng internet của Bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của Bạn, URL của trang web mà Bạn truy cập hoặc rời khỏi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của mình. Trong phạm vi được Pháp luật cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân trong các trường hợp như sau:

- để trả lời các câu hỏi của Bạn và thực hiện các yêu cầu của Bạn, chẳng hạn như gửi cho Bạn các bản tin, quảng cáo hoặc để trả lời các câu hỏi và nhận xét của Bạn;

- để liên lạc với Bạn về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện do chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi cung cấp;

- để nâng cao chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ hiện tại;

- để phát triển sản phẩm mới;

- để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác;

- để cung cấp thông tin theo yêu cầu của bất kỳ Cơ quan chức năng nào; và

- để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác được mô tả cho Bạn tại thời điểm đó với sự đồng ý của Bạn.

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cố ý chia sẻ hoặc bán bất kỳ dữ liệu nào được thu thập hoặc lưu trữ, mà Bạn có thể đã cung cấp khi truy cập Trang web của chúng tôi, cho bất kỳ công ty hoặc chi nhánh nào khác. Trong phạm vi được Pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của Bạn có thể được tiết lộ trong các trường hợp như sau:

- cho các chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích được phép như đã được mô tả trong Chính sách Quyền Riêng tư này.

- hợp tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan thi hành pháp luật, để phản hồi yêu cầu hoặc cung cấp thông tin; và

- vì các lý do pháp lý khác, chẳng hạn như giám sát việc tuân thủ và thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, nhằm để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và / hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, Bạn hoặc người khác, nhằm để phòng chống tội phạm, hoạt động bất hợp pháp, chống rửa tiền hoặc chống khủng bố và cho các mục đích quản lý rủi ro.

4. Liên kết đến các trang web khác

Mặc dù trang web này có thể bao gồm các liên kết cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các trang web Internet khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin được hiển thị trên các trang web khác đó và không thực hiện bất kỳ kiểm soát chỉnh sửa hoặc kiểm soát nào khác đối với các trang web khác. Việc thêm các trang web khác bằng các liên kết không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực của tài liệu hoặc thông tin được hiển thị trên các trang web đó.

5. Giới hạn quyền sử dụng thông tin trên Website

Bất kỳ thông tin được cung cấp bởi trang web của chúng tôi là dành cho mục đích thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có sẵn tại hoặc thông qua trang web này để sử dụng thông tin cho các mục đích khác.

Người dùng Internet không được sao chép, phân phối, xuất bản hoặc khai thác thương mại nội dung của trang web này hoặc sử dụng trang web này một cách bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này cho các mục đích bất hợp pháp và cho các chủ đích vi phạm các quyền, hoặc hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng trang web này của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ có những hành động hợp lý được Pháp luật cho phép để loại bỏ người dùng internet vi phạm điều khoản này.

6. Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Quyền Riêng tư này theo nhu cầu kinh doanh của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước cho Bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho Bạn về những thay đổi đó cho bằng cách gửi email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi, khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Quyền Riêng tư sửa đổi trên trang web này.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Chính sách Quyền Riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại contact@rainbowfinancegroup.com